Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO (RODO jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 Nr 119, str.1)., którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Pralniczych “Pralma” Sp. z o.o. ul. Górnicza 49a, 25-651 Kielce NIP 6570081116, KRS 0000022564, tel. 41/3457408, 41/3450561, biuro@pralma.pl
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.
  4. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, administrator systemu sprzedażowego, dostawcy usług IT. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności obowiązków prawnych Spółki, w tym realizacji Państwa zgłoszeń lub spraw (bez ich podania nasza Spółka nie będzie mogła realizować swych obowiązków, w tym Państwa zgłoszenia).
  5. Dane przechowywane są bezterminowo.
  6. Przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Informujemy, że firma P. P.U.P. „Pralma” Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie z wszelkimi obowiązującym przepisami.